Pakalpojuma noteikumi

Stājas spēkā 2020. gada 12. maijā


Lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā "noteikumi") regulē šīs mājas lapas lietošanu onlinealarmkur.com ("mājas lapa").

Lūdzu uzmanīgi izlasiet šo informāciju, lai uzzinātu par mūsu praksi attiecībā uz mājas lapas izmantošanu. Mēs paturam tiesības šos noteikumus mainīt jebkurā laikā. Mēs jūs informēsim par izmaiņām noteikumos, izmantojot mums pieejamos saziņas veidus. Mēs iesakām regulāri apskatīt mājas lapu, lai pārliecinātos par spēkā esošo noteikumu versiju un to iepriekšējām versijām.

1. Privātuma politika

Mūsu Privātuma politika ir pieejama atsevišķā lapā un paskaidro, kā mēs apstrādājam jūsu privāto informāciju. Personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajam datu aizsardzības likumam. Izmantojot šo mājas lapu jūs automātiski piekrītat mūsu Privātuma politikai.

2. Pakalpojumi

Mājas lapa atļauj jums uzstādīt modinātāju, taimeri un izmantot hronometru. ("pakalpojumi").

Jums nav atļauts izmantot šos pakalpojumus nelegāliem mērķiem.

3. Trešo Personu Pakalpojumi

Mājas lapa var saturēt saites uz citām mājas lapām, aplikācijām un platformām (turpmāk "saistītās vietnes").

Mēs nekontrolējam saistītās vietnes un neesam atbildīgi par to saturu un materiāliem. Saistītās vietnes ir pieejamas, lai nodrošinātu mājas lapas funkcionalitāti.

4. Lietošanas Aizliegumi un Intelektuālā Īpašuma Tiesības

Mēs jums piešķiram neekskluzīvu, nepārnesamu, atsaucamu licenci piekļūt mājas lapai un izmantot to no vienas ierīces saskaņā ar noteikumiem.

Jums nav atļauts mājas lapu izmantot pretlikumīgos nolūkos. Jums nav atļauts Mājas lapu izmantot veidos, kuri var sabojāt vietni, iejaukties tās darbībā vai to apturēt.

Mājas lapas saturs sastāv no teksta, attēliem, grafiskajiem materiāliem, programmas koda, logo un programmatūras (turpmāk '’saturs"). Saturs ir mūsu un mūsu darbuzņēmēju īpašums, un ir aizsargāts ar Intelektuālā īpašuma tiesību likumu. Jūs piekrītat izmantot visus saturā ietvertos autortiesību un citu īpašumtiesību paziņojumus, un jums ir aizliegts saturu mainīt.

Jums nav atļauts publicēt, pārraidīt, modificēt, dekonstruēt saturu, nodot to citiem, pārdot no satura atvasinātus darbus vai lietot mājas lapas saturu jebkādā citā veidā. Mājas lapas lietošana nedod jums tiesības izmantot saturu nelegālā veidā un jūs nedrīkstat mainīt īpašumtiesības vai paziņojumus saturā. Jūs drīkstat izmantot saturu tikai personīgiem un nekomerciāliem mērķiem. Mēs jums nepiešķiram licenci uz mūsu intelektuālo īpašumu, ja vien tas nav atļauts šajā punktā.

5. Mūsu materiāli

Ievietojot, augšupielādējot, pievienojot failus jūs piešķirat mums tiesības izmantot jūsu saturu mūsu biznesa darbībā. Jūs dodat mums tiesības pārraidīt, publicēt, kopēt, publiski izplatīt, reproducēt un tulkot savu saturu, kā arī publicēt jūsu vārdu saistībā ar šo saturu.

Pēc jūsu satura izmantošanas netiek izmaksāta kompensācija.

Mums nav pienākums publicēt vai izmantot saturu, kuru jūs mums iesniedzat, un mēs šo saturu jebkurā laikā varam izņemt.

Ievietojot, augšupielādējot vai iesniedzot savu saturu, jūs apliecināt, ka jums uz to pieder visas tiesības.

6. Noteiktu saistību atruna

Mājas lapā pieejamā informācija var saturēt drukas kļūdas vai neprecizitātes. Mēs neesam atbildīgi par šīm kļūdām un neprecizitātēm.

Mēs neesam atbildīgi par mājas lapā pieejamā satura un pakalpojumu pieejamību, uzticamību, piemērotību un savlaicīgumu. Viss saturs un pakalpojumi tiek sniegti "kā ir", balstoties uz piemērojamiem likumiem.

Mēs atsakāmies no garantijām un noteikumiem saistībā ar saturu un pakalpojumiem, ieskaitot garantijas un nosacījumus par tirdzniecību un piemērotību noteiktam mērķim.

Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par tiešiem, netiešiem, nejaušiem zaudējumiem, vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar mājas lapas vai pakalpojumu izmantošanu. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies datu vai peļņas zaudējumu rezultātā lietojot mājas lapu, tās pakalpojumus vai jebkuru tās saturu.

Ja atteikšanās no atbildības par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem ir aizliegta noteiktā gadījumā, Noteiktu saistību atruna uz jums neattiecas.

7. Atlīdzināšana

Jūs piekrītat aizstāvēt un nekaitēt mums, mūsu darbiniekiem un trešajām personām. Jūs piekrītat atlīdzināt mums, mūsu menedžeriem, vadītājiem, darbiniekiem, aģentiem un trešajām personām jebkādas izmaksas, zaudējumus, izdevumus (ieskaitot advokātu honorārus), saistības, kas radušās jums izmantojot vai nevarot izmantot mājas lapu, tās produktus vai mūsu pakalpojumus un produktus.

Jūs piekrītat atlīdzināt jebkādas izmaksas, zaudējumus, izdevumus, kas radušies jums pārkāpjot Lietošanas noteikumus vai trešo personu tiesības balstoties uz piemērojamajiem likumiem. Mums ir ekskluzīvas tiesības uzņemties aizstāvību, un jums ar mums jāsadarbojas visā pilnībā izmantojot pieejamos aizstāvības resursus.

8. Piekļuves ierobežošana un pārtraukšana

Mēs jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma varam pārtraukt jūsu pieeju mājas lapai, jebkurai tās sadaļai un tajā pieejamajiem pakalpojumiem.

9. Vispārīgi

Šos noteikumus pārvalda un tie ir izstrādāti saskaņā ar Turcijas Republikas likumdošanu, izslēdzot likumā konfliktējošos pantus.

Noteikumu, ar tiem saistīto dokumentu un komunikācijas valodai jābūt angļu, ja vien nav norādīts citādi. Ja tiek veiks tulkojums atsauces nolūkos, līguma spēks ir tikai oriģināleksemplāram angļu valodā.

Mājas lapas un noteikumu izmantošanas rezultātā starp jums un mums netiek izveidots kopuzņēmums, partnerība, mēs nekļūstam par jūsu aģentu vai darba devēju.

Noteikumi nedod mums tiesības atkāpties no valdības, tiesas, policijas un citu varas iestāžu prasībām attiecībā uz jūsu iespēju izmantot mājas lapu.

Ja kāda noteikumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu sakarā ar piemērojamajiem likumiem, tā tiek aizstāta ar noteikumu sākotnējo versiju, kura atbilst spēkā esošajiem likumiem un piemērojama visām iesaistītajām pusēm.

Noteikumi ir vienošanās starp mums un jums par mājas lapas izmantošanu. Tie aizstāj visus iepriekšējos mutiskos, rakstiskos un elektroniskos piedāvājumus un komunikāciju starp mums un jums.

Mēs un ar mums saistītie uzņēmumi nav atbildīgi par saistību izpildi un kavēšanos izpildīt mūsu saistības, ja kavēšanās rodas tādu iemeslu dēļ, kurus mēs nevaram kontrolēt. Šie iemesli ir, piemēram, tehniskas kļūmes, dabas katastrofas, embargo, nemieri, akti, regulas vai valdības rīkojumi, terora akti vai kara stāvoklis.

Ja starp mums un jums rodas strīdi, pretrunas vai ceļas prasība saistībā ar mājas lapu vai noteikumiem, jūs un mēs piekrītam tos mēģināt atrisināt godprātīgu sarunu ceļā. Ja tas neizdodas, tiesas ceļā tās valsts tiesā, kurā uzņēmums ir izveidots.

10. Sūdzības

Mēs apņemamies izskatīt visas sūdzības par noteikumiem. Ja jūs vēlaties reģistrēt sūdzību saistībā ar noteikumiem vai mūsu personisko datu apstrādes praksi, lūdzu sazinieties ar mums uz burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Mēs atbildēsim uz jūsu sūdzību cik drīz iespējams un, katrā ziņā, 30 dienu laikā. Mēs ceram atrisināt visas sūdzības kuras nonāk mūsu uzmanības lokā. Ja jums šķiet, ka sūdzība nav pienācīgi atrisināta, jūs paturat tiesības sazināties ar vietējām varas iestādēm.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi vai komentāri par šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz burakozdemir {@} protonmail (.) ch