Bruksbetingelsene (heretter “Betingelser”) regulerer din bruk av denne websiden onlinealarmkur.com (“Siden”). Les påfølgende informasjon nøye for å forstå vår praksis relater til din bruk av Siden. Vi kan endre disse Betingelsene når som helst. Vi kan informere deg om endringer i betingelsene gjennom tilgjengelige informasjonskanaler. Vi anbefaler at du sjekker Siden regelmessig for siste oppdaterte og gjeldende versjon av Betingelsene, samt tidligere versjoner av disse.

1. Personvern

Våre Retningslinjer for Personvern er tilgjengelig på en egen side. Retningslinjene detaljerer hvordan vi behandler informasjon om deg. Det er viktig at du forstår at du, ved å bruke websiden, godtar at behandling av personlig informasjon om deg skjer i henhold til retningslinjene for Personvern.

2. Tjenester

Nettsiden gir deg mulighet til å stille inn en vekkerklokke, stille inn en tidtaker, starte en stoppeklokke, lage en nedtelling, kalkulere dager mellom to datoer, finne ut hvor mye klokka er, vise aktuell tid rundt i verden ("tjenestene").

Tjenestene skal ikke brukes til ulovlige formål.

3. Tredjepartstjenester

Siden kan inneholde lenker til andre sider, applikasjoner og plattformer (heretter “lenkede sider”)

Vi har ingen kontroll over Lenkede Sider og kan ikke under noen omstendighet gjøres ansvarlige for innhold og materiale på disse lenkede sidene. Vi gjør disse lenkedesidene tilgjengelig for deg for å tilby funksjonalitet og service på vår Side.

4. Forbudt Bruk og Åndsverk (IP)

Vi gir de gen ikke-overførbar, ikke eksklusiv, gjenkallelig lisens for tilgang og bruk av Siden, fra en enhet, i overenstemmelse med Betingelsene.

Du skal ikke bruke Siden til ulovlige eller forbudte aktiviteter og formål. Du kan ikke bruke Siden på en måte som frakobler, skader eller forstyrrer Siden og dennes operative status og funksjon.

Alt innhold på Siden, inkludert, men ikke avgrenset til, tekst, kode, grafikk, logoer, bilder, sammenstillinger, programvare (heretter “Innhold”) er og forblir vår eller våre kontraktspartneres eiendom, og er beskyttet av lovverket for Åndsverk (Intellectual Property). Du aksepterer å respektere alle notiser om opphavsrett og andre begrensende betingelser og kan ikke endre på Innholdet.

Du kan ikke publisere, sende, endre, modifisere, de-konstruere, delta i overføringen av eller skape og selge avledede arbeider eller produkter eller på noen måte bruke Innholdet. Din bruk av siden tillater ikke at du gjør noen form for ulovlig bruk av Innholdet, og du skal spesielt ikke endre opphavsrettigheter eller notiser om dette i Innholdet. Du skal kun benytte Innholdet for egen privat og ikke-kommersiell bruk. Vi gir deg ingen lisens til vårt åndsverk og beskyttede Innhold, utover det som er beskrevet i denne paragraf.

5. Vårt materiale

Ved å poste, laste opp, skrive inn, tilby eller sende ditt Innhold tillater du oss å bruke ditt Innhold i forbindelse med driften av våre aktiviteter inkludert, men ikke avgrenset til, retten til å kringkaste, publisere, distribuere, fremvise, kopiere, reprodusere og oversette ditt Innhold; samt å publisere ditt navn i forbindelse med ditt Innhold.

Ingen kompensasjon skal bli betalt for bruken av ditt Innhold. Vi har ingen forpliktelse til å publisere eller bruke Innhold du sender oss,og kan fjerne ditt Innhold til enhver tid.

Ved å poste, laste opp, skrive inn, tilby eller sende ditt Innhold, garanterer og bekrefter du at du eier eller disponerer alle rettigheter til ditt Innhold.

6. Ansvarsbegrensning

Informasjon som er tilgjengelig vis Siden kan inneholde skrivefeil eller unøyaktigheter. Vi har intet ansvar for disse unøyaktigheter og feil.

Vi gir ingen garantier for tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet og aktualitet av Innholdet på Siden og i Tjenester tilgjengelige på Siden. I størst mulig grad innenfor gjeldende lovgivning, tilbys alt Innhold og Tjenester på «as is» basis. Vi fraskriver oss alle garantier og betingelser angående Innholdet og Tjenestene, inkludert garantier og betingelser om salgbarhet og egnethet for bestemte formål.

I størst mulig grad innenfor gjeldendelovgivning, ikke under noen omstendighet kan vi gjøres ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige, påfølgende, spesielle skader, inkludert, men ikke avgrenset til, erstatning for tapt underholdning, data eller fortjeneste i forbindelse med bruk av Siden i forbindelse med utilgjengelighet eller forsinkelse i bruken av Siden og dennes Tjenester, eller for Innhold på Siden, eller som oppstår fra bruken av Siden, basert på kontraktfestet eller ikke-kontraktfestet erstatningsansvar eller andre grunner.

Dersom begrensning av erstatningsansvar, det være seg følgeskader eller tilfeldige skader, er forbudt eller begrenset i en bestemt sak, gjelder ikke denne ansvarsbegrensningen for deg.

7. Erstatning

Du samtykker med dette til å holde oss, våre ledere, direktører, ansatte, agenter og tredjeparter skadesløse for alle kostnader, tap, utgifter (inkludert advokatsalærer), ansvar angående eller som oppstår gjennom din bruk av Siden, eller manglende tilgang til å bruke Siden eller dennes Tjenester og våre Tjenester og produkter, dine brudd på Betingelsene eller dine brudd på rettighetene til en tredje part, eller dine brudd på gjeldende lovverk. Vi har enerett til å påta oss forsvaret og du skal samarbeide med oss i å utarbeide ethvert tilgjengelig forsvar.

8. Oppsigelse og Tilgangsbegrensning

Vi kan avslutte eller begrense din tilgang til Siden og Tjenestene, hele eller deler av disse, når som helst uten varsel.

9. Diverse

Betingelsene er underlagt, og skrevet i henhold til, lovverket i Republikken Tyrkia. Med unntak av betingelser som beskriver konflikt mellom lovverk.

Styrende spark for Betingelsene og all kommunikasjon og dokumenter relatert til Betingelsene, hvis ikke annet er spesifisert, skal være Engelsk. Dersom oversettelser av Betingelsene gjøres for referanse, gjelder kun den originale Engelske teksten som kontraktsgrunnlag og oversettelser har ingen lovlig bindende virkning.

Disse Betingelsene innebærer ingen form for partnerskap, samarbeid eller agentforhold mellom deg og oss.

Ingenting beskrevet I disse betingelsene begrenser vår rett til å etterkomme forespørsler eller pålegg fra offentlige instanser, rettsinstanser, politi og andre rettshåndhevelsesorganisasjoner, angående din bruk av denne Siden.

Dersom noen deler av disse Betingelsene finnes å være ugyldige eller ikke mulige å håndheve i henhold til gjeldende lovverk, de paragrafer som er ugyldige skal regnes som erstattet av gyldige og håndhevingsbare paragrafer lignende originalversjonen av Betingelsene og andre deler og seksjoner av betingelsene skal fortsatt være gjeldende for deg og oss.

Betingelsene utgjør den hele og komplette avtale mellom deg og oss angående din bruk ab Siden og Betingelsene står over alle annen kommunikasjon eller tilbud, det være seg elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss.

Vi eller våre partnere kan ikke gjøres ansvarlige for feil eller forsinkelse i oppfyllelse av våre forpliktelser, når feil eller forsinkelse skyldes årsaker utenfor vår kontroll, inkludert tekniske sammenbrudd, naturkatastrofer, blokader, embargoer, opprør, lover, reguleringer, ordre fra myndigheter, terrorisme, krig eller enhver annen hendelse utenfor vår kontroll.

Dersom det oppstår kontroverser, forventninger, krav, tvister eller handlinger mellom oss og deg relatert til Siden eller beslektede problemer, eller Betingelsene, forplikter begge parter seg til å forsøke å løse uoverensstemmelsene gjennom forhandlinger, og dersom dette ikke lykkes, utelukkende gjennom rettssystemet i det landet vårt selskap er registrert.

10. Klager

Vi legger stor vekt på å løse alle klager relatert til disse betingelsene. Dersom du ønsker å registrere en klage angående betingelsene eller våre retningslinjer for bruk av dine personlige data, kontakt oss på burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Vi svarer på din klage så raskt vi kan og i alle tilfelle innen 30 dager. Vi sikter mot å løse alle klager som vi mottar, men, dersom du føler at din klage ikke har blitt håndtert tilfredsstillende beholder du retten til å kontakte din lokale forbrukerbeskyttelse.

Kontaktinformasjon

Vi ønsker dine kommentarer og spørsmål om disse Betingelsene velkommen. Du kan kontakte oss skriftlig på burakozdemir {@} protonmail (.) ch