Podmínky použití (dále jen „Podmínky") upravují používání tohoto webu onlinealarmkur.com (dále jen „Web"). Přečtěte si prosím pozorně následující informace, abyste při využívání tohoto Webu porozuměli našim postupům. Podmínky můžeme kdykoli změnit. O změnách Podmínek vás můžeme informovat pomocí dostupných komunikačních prostředků. Doporučujeme, abyste z důvodu získání přehledu o aktuálních a předchozích verzích Podmínek tento Web pravidelně kontrolovali.

1. Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na samostatné stránce. Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak postupujeme při zpracování vašich informací. Při používání tohoto webu berete na vědomí, že zpracování těchto informací bude provedeno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

2. Služby

Stránka umožňuje nastavit budík, časovač, spustit stopky, vytvořit odpočet, vypočítat dny mezi dvěma daty, zjistit kolik je hodin, zobrazit aktuální čas na celém světě („Služby").

Tyto Služby nesmí být využívány pro nezákonné účely.

3. Služby třetích stran

Web může obsahovat odkazy na jiné weby, aplikace a platformy (dále jen „Propojené weby").

Propojené weby nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich obsah a další materiály. Tyto odkazy vám poskytujeme za účelem zajištění funkčnosti nebo služeb na tomto Webu.

4. Zakázané používání a duševní vlastnictví

Poskytujeme vám nepřevoditelnou, nevýhradní, odvolatelnou licenci k přístupu a používání Webu z jednoho zařízení v souladu s těmito Podmínkami.

Web nesmíte používat pro nezákonné nebo zakázané účely. Web nesmíte používat způsobem, který by způsobil jeho deaktivaci, poškození nebo narušení.

Veškerý obsah na tomto Webu zahrnuje text, kód, grafiku, loga, obrázky, kompilaci, a software používaný na tomto Webu (dále jen „Obsah"). Obsah je naším majetkem nebo majetkem našich dodavatelů a je chráněn zákony o duševním vlastnictví. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že budete akceptovat všechna autorská práva a jiná oznámení o vlastnických právech či omezení obsažené v obsahu. Obsah nesmíte měnit.

Obsah nesmíte publikovat, přenášet, upravovat, provádět reverse engineering, podílet se na jeho převodu ani vytvářet a prodávat od něj odvozená díla nebo jej jakýmkoli způsobem používat. Užívání Webu vás neopravňuje k nezákonnému a nedovolenému použití Obsahu, zejména nesmíte měnit vlastnická práva nebo oznámení k obsahu. Obsah budete využívat pouze pro osobní a nekomerční použití. Neudělujeme vám žádné licence na naše duševní vlastnictví, nedovoluje-li to tento článek.

5. Naše materiály

Zasíláním, nahráváním, vkládáním, poskytováním nebo odesíláním vašeho Obsahu nám dáváte právo používat váš Obsah v souvislosti s provozem naší společnosti, včetně práva na předání, veřejné vystavování, distribuci, veřejné provozování, kopírování, rozmnožování, překládání vašeho Obsahu a zveřejnění vašeho jména u vašeho obsahu.

Za použití vašeho obsahu nebude vyplacena žádná úhrada. Nemáme povinnost zveřejňovat ani užívat jakýkoli obsah, který nám zašlete, a může jej kdykoli odstranit.

Zveřejněním, odesláním, zadáním, poskytnutím nebo odesláním svého obsahu ručíte a prohlašujete, že k danému obsahu vlastníte všechna práva.

6. Informace o některých závazcích

Informace dostupné na Webu mohou zahrnovat typografické chyby nebo nepřesnosti. Za tyto nepřesnosti a chyby neodpovídáme.

Neposkytujeme žádné prohlášení o dostupnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti a včasnosti Obsahu a Služeb dostupných na Webu. Veškerý takový obsah a služby jsou poskytované v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem ve stavu, v jakém jsou. Odmítáme veškeré záruky a podmínky týkající se tohoto Obsahu a Služeb, včetně záruk a ustanovení o obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

V maximální míře povolené platnými právními předpisy v žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní, sankční náhrady škody zahrnující kromě jiného náhradu škody za ztrátu požitku, dat nebo zisků ve spojení s užíváním Webu v souvislosti s nemožností nebo zpožděním užívání Webu nebo jeho služeb nebo s jakýmkoli Obsahem Webu nebo jinak vyplývajícím z užívání Webu na základě smluvních a nesmluvních závazků nebo z jiných důvodů.

Pokud je v konkrétním případě vyloučení nebo omezení odpovědnosti za škody zakázáno, ať už se jedná o následné nebo náhodné vyloučení nebo omezení odpovědnosti za škody, dané vyloučení nebo omezení odpovědnosti se na vás nevztahuje.

7. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že za porušení Podmínek, porušení jakýchkoli práv třetí strany nebo porušení platných právních předpisů z vaší strany nás, naše vedení, ředitele, zaměstnance, zástupce a třetí strany odškodníte, budete bránit a zbavíte odpovědnosti za jakékoli náklady, ztráty, výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), závazky týkající se nebo vyplývající z vašeho užívání Webu, neschopnosti užívat Web nebo jeho služby, naše služby a produkty. Jsme oprávněni převzít výhradní obhajobu a vy jste povinni s námi při prosazování jakékoli dostupné obhajoby spolupracovat.

8. Ukončení a omezení přístupu

Můžeme vám kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit přístup na web, k souvisejícím službám nebo k jakékoli části.

9. Různé

Podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Turecké republiky, s vyloučením kolizních norem.

Není-li uvedeno jinak, je jazykem Podmínek, veškerých sdělení a dokumentů souvisejících s Podmínkami angličtina. Pokud jsou pro referenční účely vyhotoveny překlady této smlouvy, platným je znění pouze originálního textu v angličtině a tyto překlady nejsou platné.

V důsledku Podmínek nebo používání Webu nebude mezi vámi a námi předpokládán žádný vztah společného podniku, partnerství, zaměstnání nebo agentury.

Žádná část těchto Podmínek se nebude odchylovat od našeho práva vyhovět žádosti nebo požadavku vlády, soudu, policii nebo donucovacích orgánů v souvislosti s vaším užitím tohoto Webu.

Pokud je některá část Podmínek v souladu s platným právem považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, budou neplatná nebo nevymahatelná ustanovení považována za nahrazená platnými a vymahatelnými ustanoveními, která budou podobná původní verzi Podmínek a další části a Podmínek se budou vztahovat na obě smluvní strany.

Podmínky představují úplnou dohodu mezi stranami o užívání tohoto Webu a tyto podmínky nahrazují veškerou předchozí komunikaci nebo nabídky mezi stranami, ať už elektronickou, ústní nebo písemnou formou.

Ani my, ani naše přidružené subjekty neneseme odpovědnost za nesplnění závazků nebo jejich pozdní plnění, pokud toto selhání nebo zpoždění vyplývá z jakékoli příčiny mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně technických selhání, přírodních katastrof, blokád, embarg, nepokojů, zákonů, právních předpisů, vládních nařízení, teroristických činů, válek nebo jakýchkoli jiných sil mimo naši kontrolu.

V případě rozporů, požadavků, nároků, sporů nebo příčin jednání mezi stranami v souvislosti s Webem nebo jinými souvisejícími záležitostmi nebo podmínkami se strany dohodnou, že se pokusí takové rozpory, požadavky, nároky, spory nebo příčiny jednání vyřešit vyjednáváním v dobré víře a v případě selhání takového vyjednávání výhradně prostřednictvím soudů v zemi zřízení naší společnosti.

10. Stížnosti

Zavazujeme se řešit veškeré stížnosti na tyto Podmínky. Pokud byste v souvislosti s vašimi osobními údaji chtěli podat stížnost týkající se těchto Podmínek nebo našich postupů, kontaktujte nás na adrese burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Na vaši stížnost odpovíme co nejdříve, nejpozději do 30 dnů. Doufáme, že vyřešíme každou stížnost, na kterou obdržíme upozornění. Pokud budete mít pocit, že vaše stížnost nebyla řádně vyřešena, máte právo se obrátit se na místní orgány.

Kontaktní informace

Vítáme vaše připomínky nebo dotazy k těmto Podmínkám. Můžete nás kontaktovat písemně na adrese burakozdemir {@} protonmail (.) ch