Podmienky používania stránky (ďalej len „Podmienky“) upravujú používanie webovej stránky onlinealarmkur.com (ďalej len „Stránka“). Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste porozumeli našim politikám a postupom týkajúcich sa vášho používania tejto stránky. Podmienky používania Stránky môžeme kedykoľvek zmeniť. O zmenách vás môžeme informovať pomocou dostupných komunikačných prostriedkov. Odporúčame vám, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a zoznámili sa s aktuálnou verziou Podmienok používania, ako aj ich predchádzajúcimi verziami.

1. Zásady ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na samostatnej stránke. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje. Dovoľujeme si vás oboznámiť, že používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

2. Služby

Stránka vám umožňuje nastaviť budík, nastaviť časovač, spustiť stopky, vytvoriť odpočítavanie, vypočítať dni medzi dvoma dátumami, zistiť koľko je hodín, zobraziť aktuálny čas na celom svete („Služby").

Služby nebudete používať na nezákonné alebo nevhodné účely

3. Služby tretích strán

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, aplikácie a platformy (ďalej len „Prepojené stránky“).

Prepojené stránky nekontrolujeme a za ich užívateľský obsah a ďalšie materiály na nich žiadnou formou nezodpovedáme. Tieto odkazy vám sprístupňujeme za účelom poskytovania našej webovej Stránky alebo Služieb na nej.

4. Zakázané používanie a práva duševného vlastníctva

Poskytujeme vám neprenosnú, nevyhradenú, odvolateľnú licenciu na prístup a používanie stránky na jednom zariadení v súlade s podmienkami používania.

Stránku nebudete používať na účely, ktoré sú nezákonné alebo zakázané. Stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by ju mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť či inak nepriaznivo ovplyvniť.

Všetok obsah na Stránke zahŕňa text, kód, grafiku, logá, obrázky, súbory, softvér používaný na Stránke (ďalej len „Obsah“). Obsah patrí nám, alebo našim dodávateľom, a je chránený autorským právom.

Súhlasíte s tým, že budete používať všetky ochranné známky a iné vlastnícke upozornenia obsiahnuté v Obsahu. Obsah nesmiete meniť.

Nesmiete publikovať, rozosielať, upravovať, spätne analyzovať, zúčastňovať sa na vysielaní ani vytvárať a predávať odvodené diela alebo akýmkoľvek iným spôsobom používať akýkoľvek Obsah. Používanie stránky vašou osobou vás neoprávňuje Obsah využívať na nezákonné alebo zakázané účely, predovšetkým v otázke činností porušujúcich naše autorské práva. Obsah smiete používať len na osobné a nekomerčné účely. Pokiaľ tak nie je stanovené v klauzule, neposkytujeme vám žiadne licencie na naše duševné vlastníctvo.

5. Oprávnenie na používateľský obsah

Publikovaním, nahrávaním, vkladaním, poskytovaním alebo zasielaním svojho Obsahu nám udeľujete oprávnenie používať váš Obsah v súvislosti s prevádzkou našej firmy vrátane, ale nie len, distribuovať, verejne prezentovať a zobrazovať, reprodukovať, digitalizovať, kopírovať, upravovať a prekladať; a zverejniť vaše meno v súvislosti s týmto Obsahom.

Za použitie vášho Obsahu sa nevypláca žiaden honorár. Nevzniká nám povinnosť zverejňovať ani využívať vami zaslaný Obsah, a môžeme ho kedykoľvek odstrániť.

Publikovaním, nahrávaním, vkladaním, poskytovaním alebo zasielaním svojho Obsahu vyhlasujete a zaručujete, že ste vlastníkom všetkých práv týkajúcich sa užívateľského Obsahu.

6. Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie, dostupné na tejto Stránke, môžu obsahovať určité typografické chyby alebo nepresnosti. Za tieto nepresnosti a chyby však nezodpovedáme.

Nerobíme vyhlásenia o dostupnosti, presnosti, spoľahlivosti, vhodnosti či aktuálnosti Obsahu a Služieb, ktoré sú k dispozícií tejto Stránke. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa všetok tento Obsah a Služby poskytujú na báze „tak, ako sú“. Zriekame sa všetkých záruk týkajúcich sa tohto Obsahu a Služieb, vrátane záruky obchodovateľnosti a spôsobilosti na určitý účel.

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi nenesieme zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné, špeciálne, represívne škody vrátane, ale nie len, škôd v oblasti prerušenia používania, straty údajov alebo ziskov, v súvislosti s používaním stránky v zmysle znemožnenia či oneskorenia používania Stránky alebo jej Služieb, alebo akéhokoľvek Obsahu na Stránke, alebo inak vyplývajúcim z používania Stránky, na základe zmluvy, mimozmluvnej zodpovednosti alebo iného dôvodu.

V prípade, že je zrieknutie sa alebo obmedzenie zodpovednosti za škody, či už následné alebo náhodné, nemožné, zrieknutie sa alebo obmedzenie zodpovednosti sa na Vás nevzťahuje.

7. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že nás, našich manažérov, riaditeľov, úradníkov a tretie strany, odškodníte a zbavíte zodpovednosti v prípade škôd, strát, výdavkov, nákladov (vrátane nákladov na právne zastúpenie), záväzkov týkajúcich sa alebo vyplývajúcich z vášho využívania, alebo neschopnosti využitia Stránky a jej Služieb a našich Služieb a produktov, vášho porušenia Podmienok, porušenia akýchkoľvek práv tretích strán alebo vášho porušenia príslušných zákonov. Máme právo kontrolovať obhajobu akýchkoľvek nárokov, konaní alebo záležitostí, pričom s nami budete v plnej miere spolupracovať.

8. Ukončenie a obmedzenie prístupu

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť váš prístup k Stránke a súvisiacim službám alebo akejkoľvek jej časti bez predchádzajúceho upozornenia.

9. Rôzne

Podmienky sa riadia a sú formulované v súlade so zákonmi Tureckej republiky, odhliadnuc od kolíznych noriem.

Pokiaľ nie je uvedené inak, rozhodujúcim jazykom pre Zásady ochrany osobných údajov a všetky oznámenia a dokumenty týkajúce sa týchto zásad je anglický jazyk. Ak sú vyhotovené preklady Zásad ochrany osobných údajov referenčné účely, platnou verziou je len anglický originál. Tieto preklady nie sú platné.

Z podmienok používania Stránky medzi vami a nami nevyplýva právny vzťah, akým je napríklad joint venture, obchodné partnerstvo, zamestnanecký vzťah alebo vzťah medzi agentúrami.

Žiadne z ustanovení týchto podmienok nie je výnimkou z nášho práva vyhovieť požiadavkám a žiadostiam vlády, súdu, polície a orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sa týkajú vášho používania stránky.

Ak bude zistené, že niektorá časť Podmienok je neplatná alebo nevymáhateľná v súlade s platnými právnymi predpismi, neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia sú nahradené platnými a vykonateľnými doložkami, ktoré sú podobné pôvodnej verzii Podmienok a ostatným častiam Podmienok, pričom zvyšné časti Podmienok sa vzťahujú na vás a na nás.

Podmienky predstavujú úplnú a konečnú dohodu medzi vami a nami o používaní stránky a tieto podmienky nahrádzajú všetku predchádzajúcu komunikáciu a ponuky, či už v elektronickej, ústnej alebo písomnej podobe, medzi vami a nami.

My a naše pridružené spoločnosti nenesieme zodpovednosť za nesplnenie alebo oneskorenie plnenia svojich povinností, ak toto zlyhanie alebo omeškanie vyplýva z akejkoľvek príčiny mimo našej kontroly, vrátane technických porúch, prírodných katastrof, blokád, embárg, nepokojov, aktivít, regulácií, právnych predpisov, vládnych nariadení, teroristických útokov, vojny alebo akéhokoľvek iného dôvodu mimo našej kontroly.

V prípade sporov, požiadaviek, nárokov, alebo príčin konania medzi nami a vami v súvislosti so stránkou alebo inými súvisiacimi otázkami vy a my súhlasíme, že sa pokúsime vyriešiť takéto rozpory, požiadavky, nároky, spory alebo príčiny konania vyjednávaním v dobrej viere a v prípade neúspechu tohto vyjednávania výlučne prostredníctvom súdov krajiny, v ktorej je založená naša spoločnosť.

10. Sťažnosti

Riešenie akýchkoľvek sťažnosti týkajúcich sa týchto podmienok je pre nás nesmierne dôležité. Ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa Podmienok alebo našich praktík v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, prosíme, kontaktujte nás na adrese burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Na vašu sťažnosť odpovieme čo najskôr, v každom prípade najneskôr do 30 dní. Dúfame, že vyriešime každú sťažnosť, na ktorú budeme upozornení. Ak však máte pocit, že vaša sťažnosť nebola náležite vyriešená, máte právo obrátiť sa na miestny orgán ochrany.

Kontaktné informácie

Vaše komentáre alebo otázky týkajúce sa Podmienok používania sú vítané. Môžete nás kontaktovať písomne na adrese burakozdemir {@} protonmail (.) ch