Uslovi korišćenja (u daljem tekstu “uslovi“) regulišu vašu upotrebu ove web stranice onlinealarmkur.com (u daljem tekstu “stranica”). Pažljivo pročitajte sledeće informacije kako biste razumeli našu praksu u vezi s vašom upotrebom web stranice. Možemo promeniti uslove u bilo kojem trenutku. Možemo vas obavestiti o promenama uslova pomoću dostupnih komunikacijskih alata. Preporučujemo da često proveravate web stranicu da biste videli stvarnu verziju uslova i njihove prethodne verzije.

1. Pravila o privatnosti

Naša pravila o privatnosti dostupna su na zasebnoj stranici. Naša pravila o privatnosti obaveštavaju kako obrađujemo informacije o vama. Shvatićete da korišćenjem web stranice potvrđujete da će se obrada ovih podataka odvijati u skladu sa pravilima o privatnosti.

2. Usluge

Sajt vam omogućava da podesite alarm, podesite tajmer, pokrenete štopericu, napravite odbrojavanje, izračunate dane između dva datuma, saznate koliko je sati, vidite trenutno vreme širom sveta („usluge").

Ne biste trebali koristiti te usluge u nezakonite svrhe.

3. Usluge trećih strana

Web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice, aplikacije i platforme (u daljem tekstu "povezane web stranice").

Ne pratimo povezane web stranice i nismo odgovorni za sadržaj i druge materijale povezanih web stranica. Pružamo vam ove linkove za pružanje funkcionalnosti ili usluga na web stranici.

4. Zabranjene upotrebe i intelektualno vlasništvo

Pružamo vam neopisivu, neisključivu, opozivu licencu za pristup i korištenje web stranice s jednog uređaja u skladu s ovim uslovima.

Ne biste trebali koristiti web stranicu u nezakonite ili zabranjene svrhe. Nemate pravo koristiti web stranicu na način koji može uzrokovati onemogućavanje, oštećenje ili ometanje rada web stranice.

Svi sadržaji prisutni na web stranici uključuju tekst, kod, grafiku, logotipe, slike, kompilaciju, softver koji se koristi na web stranici (u daljem tekstu "sadržaj"). Sadržaj je naše vlasništvo ili naših ugovarača i zaštićen je zakonima o intelektualnoj svojini. Prihvaćate korišćenje svih obavesti o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima ili ograničenjima sadržanim u sadržaju, a vi ne smete menjati sadržaj.

Nemate pravo objavljivati, prenositi, menjati, reinženjeriti, sudelovati u prenosu, stvarati i prodavati izvedene radove ili na bilo koji način koristiti bilo koji sadržaj. Vaše korišćenje web stranice ne daje vam pravo na bilo kakvu nezakonitu ili zabranjenu upotrebu sadržaja, a posebno ne smete menjati vlasnička prava ili obavesti u sadržaju. Morate koristiti sadržaj samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Ne dajemo vam nikakve licence za naše intelektualno vlasništvo, osim ako to nije dopušteno ovom stavkom.

5. Naši materijali

Objavljivanjem, preuzimanjem, unosom, isporukom ili slanjem vašeg sadržaja, dajete nam pravo korišćenja vašeg sadržaja u vezi s funkcionisanjem našeg poslovanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava prenosa, javno prikazivanje, distribuciju, javno izvođenje, kopiranje, reprodukciju i prevođenje vašeg sadržaja te objavljivanje vašeg imena u vezi s vašim sadržajem.

Nijedna naknada nije plaćena zbog korišćenja vašeg sadržaja. Ne prihvaćamo nikakvu obavezu objavljivanja ili korišćenja bilo kojeg sadržaja koji nam možete poslati i možemo izbrisati vaš sadržaj u bilo kojem trenutku.

Objavljivanjem, preuzimanjem, unosom, pružanjem ili objavljivanjem sadržaja garantujete i izjavljujete da posedujete sva prava na vaš sadržaj.

6. Odricanje od odgovornosti za određene obaveze

Informacije dostupne putem web stranice mogu sadržavati topografske pogreške ili netačnosti. Nismo odgovorni za te netačnosti i pogreške.

Ne dajemo nikakve izjave o dostupnosti, tačnosti, pouzdanosti, pogodnosti i blagovremenosti sadržaja koji se nalazi na web stranici i uslugama dostupnim na web stranici. U najvećoj meri dopuštenoj primenjivim zakonom, svi takvi sadržaji i usluge pružaju se pod uslovima "kako jeste". Odričemo se svih garancija i uslova koji se odnose na ovaj sadržaj i usluge, uključujući garancije i odredbe trgovinske sposobnosti, podobnosti za određenu svrhu.

U najvećoj meri dopuštenoj primenjivim zakonom, ni u kojem slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu, kaznenu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka uživanja, podataka ili profita, u povezanosti sa uživanjem ili izvršenjem web stranice u kontekstu nemogućnosti ili kašnjenja da uživate u web stranici ili njegovim uslugama ili bilo kom sadržaju web stranice ili na neki drugi način proizilazi iz uživanja web stranice, na nosnovu ugovora i ugovora na odgovornost ili drugi razlog.

Ako je isključenje ili ograničavanje odgovornosti za štetu, bilo indirektno ili slučajno, zabranjeno u konkretnom slučaju, isključenje ili ograničenje odgovornosti ne odnosi se na vas.

7. Odšteta

Slažete se da ćete nadoknaditi, braniti i zaštititi nas, naše menadžere, direktore, zaposlenike, agente i treće strane za sve troškove, gubitke, troškove (uključujući advokatske naknade), obaveze povezane s vašom upotrebom ili nemogućnošću korišćenja web stranice ili njenih usluga i naših usluga i proizvoda, vaše kršenje uslova ili kršenje bilo kakvih prava trećih strana ili vaše kršenje primenjivih zakona. Imamo pravo poduzeti posebnu zaštitu, a vi ćete sarađivati s nama u uspostavljanju bilo koje raspoložive odbrane.

8. Prekid i ograničenje pristupa

U bilo kojem trenutku možemo prekinuti vaš pritup web stranici i povezanim uslugama ili bilo kojem od njenih delova bez prethodne obavesti.

9. Ostalo

Ovi uslovi su regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Turske, isključujući pravila sukoba zakona.

Vodeći jezik ovih uslova i svih komunikacija i dokumentata povezanih s njima, osim ako nije drugačije navedeno, je engleski jezik. Ako su prevodi ovog dokumenta izrađeni u referentne svrhe, samo engleski original ima efekat ugovora i takvi prevodi neće imati efekta.

Nijedna zajednička ulaganja, partnerstva, radni ili agencijski odnosi ne bi trebali biti implicirani između vas i nas kao posledica uslova ili korišćenja web stranice.

Ništa u ovim uslovima nije odstupanje od našeg prava da ispuni vladine, sudske, policijske i zakonske zahteve ili zahteve koji se odnose na vašu upotrebu web stranice.

Ako se bilo koji dio uslova utvrdi da je nevažeći ili neprovediv u skladu s promenjivim zakonom, nevažeće ili neprovedive odredbe smatrat će se zamenskim važećim i podložnim odredbama sličnim izvornoj verziji uslova, a ostali delovi i odeljci uveta primenjivat će se na vas i nas.

Ovi uslovi predstavljaju potpuni ugovor između vas i nas u vezi s korišćenjem ove stranice, a ti uslovi zamenjuju sve prethodne ili komunikacije i ponude, bilo elektronske, usmene ili pisane, između vas i nas.

Mi i naše podružnice nismo odgovorni za neuspeh ili kašnjenje u ispunjavanju naših obaveza ako je ta nesposobnost ili kašnjenje uzrokovana bilo kojim razlogom izvan naše razumne kontrole, uključujući tehničke kvarove, prirodne katastrofe, blokade, embargo, nemire, dela, propise, zakonodavstvo ili naloge vlade, terorističke činove, rat ili bilo koju drugu silu izvan naše kontrole.

U slučaju neslaganja, zahteva, potraživanja, sporova ili uzroka tužbe između nas i vas koji se odnose na web stranicu ili druga srodna pitanja ili uslove, vi i mi se obavezujemo pokušati rešiti takve nesuglasice, zahteve, tvrdnje, sporove ili uzroke tužbe savesnim pregovorima, a u slučaju neuspeha takvih pregovora, isključivo putem sudova zemlje u kojoj je osnovana naša firma.

10. Žalbe

Obavezujemo se rešiti bilo kakve žalbe o uslovima. Ako želite podneti žalbu o uslovima ili našoj praksi u vezi s vašim ličnim podacima, kontaktirajte nas na burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Odgovorit ćemo na vašu žalbu što je pre moguće i u svakom slučaju u roku od 30 dana. Nadamo se da ćemo rešiti bilo kakvu žalbu koja nam je upućena, međutim, ako smatrate da vaša žalba nije ispravno rešena, zadržavate pravo kontaktirati svoje lokalno telo za zaštitu.

Kontakt informacije

Pozdravljamo vaše komentare ili pitanja o uslovima. Možete nas kontaktirati u pisanom obliku na burakozdemir {@} protonmail (.) ch