Условията за Употреба (оттук насетне наричани "Условия") уреждат вашето използване на този уебсайт onlinealarmkur.com ("Сайтът"). Моля, прочетете тази информация внимателно за да разберете нашите практики, отнасящи се до вашата употреба на Сайтът. Ние можем да променяме Условията по всяко време. Ние можем да ви информираме за промените в Условията, използвайки наличните начини за комуникация. Ние ви препоръчваме редовно да проверявате Сайтът за да видите актуалната версия на Условията, както и предходните им версии.

1. Политика за Поверителност

Нашата Политика за Поверителност се намира на отделна страница. Нашата Политика за Поверителност ви разяснява как ние обработваме вашата информация. Вие ще разберете, че чрез използването на Сайта вие потвърждавате, че обработката на тази информация ще бъде извършена в съответствие с тази Политика за Поверителност.

2. Услуги

Сайтът ви позволява да настройвате аларма, да настройвате таймер, да стартирате хронометър, да създавате обратно броене, да изчислявате дните между две дати, да виждате колко е часът, да виждате текущото време по света ("услуги").

Не трябва да използвате услугите с незаконна цел.

3. Услуги от трети страни

Сайтът може да съдържа линкове (връзки) към други сайтове, приложения и платформи (оттук насетне наричани "Свързани Сайтове").

Ние не контролираме Свързаните сайтове и не носим отговорност за съдържанието или другите материали в Свързаните сайтове. Ние ви предлагаме тези линкове за да осигурим функционалността или услугите на Сайта.

4. Забранена употреба и интелектуална собственост

Ние ви предоставяме лиценз, който не се прехвърля, не е ексклузивен, отменящ се, за достъп и използване на Сайта от едно устройство в съответствие с тези Условия.

Вие нямате право да използвате Сайтът за незаконни или забранени цели. Вие не можете да използвате Сайта по начин, който може да деактивира, повреди или попречи на работата на Сайта.

Цялото съдържание, представено на Сайта съдържа текст, код, графики, лого, изображения, компилации, използван софтуер в Сайта (оттук насетне наричани "Съдържание"). Съдържанието е наша собственост или собственост на наш доставчик и е защитено като интелектуална собственост. Вие се съгласявате да използвате всички авторски и други права на собственост, или ограничения, съдържащи се в Съдържанието, като нямате право да го променяте.

Вие не може да публикувате, прехвърляте, променяте, да проектирате обратно, да участвате в прехвърляне, създаване или продажба на деривативни версии, или по някакъв друг начин да използвате Съдържанието. Вашата наслада от Сайта не бива да ви кара да използвате по незаконен или непозволен начин Съдържанието и в частност, вие не трябва да променяте правата на собственост или известията в Съдържанието. Вие трябва да използвате Съдържанието само за ваша лична употреба, а не за търговски цели. Ние не ви предоставяме никакви лицензи или интелектуална собственост, освен позволените в тази клауза.

5. Нашите материали

Чрез публикуване, качване, въвеждане, предоставяне или изпращане на ваше Съдържание, вие се съгласявате да използваме вашето Съдържание във връзка с провеждането на нашия бизнес, включително, но не само право за прехвърляне, публично показване, разпространяване, възпроизвеждане и превод на вашето Съдържание; както и да публикуваме името ви във връзка със Съдържанието.

Няма да ви бъде платена компенсация във връзка с използването на вашето Съдържание. Ние не се задължаваме да публикуваме или да се наслаждаваме на Съдържание, което сте ни изпратили, като можем да премахнем вашето Съдържание по всяко време.

Чрез публикуване, качване, въвеждане, предоставяне или изпращане на ваше Съдържание, вие гарантирате и заявявате, че притежавате всички права, свързани със Съдържанието.

6. Отказ от определени отговорности

Наличната информация чрез Сайта може да съдържа печатни грешки или неточности. Ние не носим отговорност за тези грешки и неточности.

Ние не носим отговорност за наличността, точността, довереността, годността и навременността на Съдържанието и наличните услуги в Сайта. До позволеният максимум от действащото законодателство, такова Съдържание и услуги се предлагат на база „както са". Ние отказваме всички гаранции и условия свързани с това Съдържание и услугите, включително и гаранции и разпоредби за търговия, годност за определени цели.

До позволеният максимум от действащото законодателство, в никакъв случай ние не носим отговорност за преки, косвени, инцидентни, последващи, специални, наказателни щети, включително, но не само, щети от загуба на наслада, данни или печалби във връзка с удоволствието или изпълнението на Сайта в контекста на невъзможност или забавяне за наслаждаване на Сайта или неговите услуги, или за всякакво Съдържание на Сайта, или по друг начин възникващи от наслаждаването на Сайта, въз основа на договорни или извъндоговорни задължения или по друга причина.

Ако изключването или ограничаването на отговорност за вреди, независимо дали произтичащи или инцидентни, са забранени в определени условия, изключването или ограничаването на отговорност няма да важи за вас.

7. Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите нас, нашите мениджъри, директори, служители, агенти и трети страни за всякакви разходи, загуби, разноски (включително разходи за адвокати), задължения, свързани или произтичащи от наслаждаването или невъзможността да се насладите на Сайта или услугите му, както и нашите услуги и продукти, нарушаването на Условията или вашето нарушаване на правата на трети страни, или нарушаване на приложимото законодателство. Ние имаме право да поемем изключителната защита и вие ще си сътрудничите с нас при отстояването на всякаква налична защита.

8. Прекратяване и ограничаване на достъпа

Ние можем да прекратим достъпът ви до Сайта и свързаните с него услуги или част от тях по всяко време, без предупреждение.

9. Други

Условията се уреждат и са съставени в съответствие със законите на Република Турция, изключвайки правила за конфликт на закони.

Уреждащият език на Условията и всяка комуникация и документи, свързани с Условията, освен ако не е упоменато друго, трябва да е Английски. Ако направените преводи са само за ориентир, само оригиналът на английски език ще има ефекта на договор и тези преводи няма да са в сила.

Между нас и вас няма да се сформира съвместно предприятие, партньорство, наемане на работа или взаимоотношение на посредничество произтичащо от тези Условия за употреба на Сайта.

Нищо в Условията не отменя правото ни да се съобразяваме с искания или изисквания на правителството, съда, полицията и правоприлагането по отношение на вашето ползване на Сайта.

Ако някоя част от тези Условия се окаже невалидна или неприложима във връзка с приложимото законодателство, тогава неприложимите или невалидни клаузи ще се считат за отстранени от валидни и приложими клаузи, които са сходни с оригиналната версия на Условията и другите части и раздели на Условията ще останат в сила за вас и за нас.

Условията определят всички споразумения между нас и вас във връзка с насладата от Сайта и Условията заменят всички предходни комуникации и оферти, независимо дали електронни, устни или писмени, между вас и нас.

Ние и нашите партньори не носим отговорност за неуспеха или забавянето на изпълнението на з адълженията ни, когато неуспеха или забавянето е в резултат на нещо извън нашия контрол, включително технически неизправности, природни бедствия, блокади, ембарго, бойкоти, актове, разпоредби, закони или наредби от страна на правителството, терористични атаки, война или други сили извън нашия контрол.

В случаи на противоречия, искания, искове, спорове или причини за действие между нас и вас, свързани със Сайта и други проблеми, или Условията, вие се съгласявате да се опитате да разрешите такива противоречия, искания, искове, спорове или причини за действие на добра воля чрез преговори и в случаи на провал в тези преговори, ексклузивно в съдилищата на държавата, където е разположена компанията.

10. Жалби

Ние се ангажираме да разрешаваме всякакви жалби, свързани с Условията. Ако вие искате да подадете жалба във връзка с Условията или практиките ни, свързани с личните ви данни, поля свържете се с нас на burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Ние ще отговорим на жалбата ви възможно най-бързо и при всички случаи, в рамките на 30 дни. Ние се надяваме да разрешим всяко оплакване, което е повдигнато, въпреки това, ако считате, че жалбата ви не е адекватно разрешена, вие си запазвате правото да се свържете с местния орган за защита.

Информация за контакт

Ние приветстваме вашите коментари или въпроси, свързани с Условията. Вие може да се свържете с нас писмено на burakozdemir {@} protonmail (.) ch