Điều Khoản Sử Dụng (sau đây gọi tắt là "Điều Khoản") quy định việc bạn sử dụng trang web này onlinealarmkur.com ("Trang Web"). Vui lòng đọc kỹ các thông tin sau đây để hiểu rõ các quy tắc của chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web. Chúng tôi có thể thay đổi Điều Khoản này bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi trong Điều Khoản này bằng các phương tiện thông tin liên lạc sẵn có. Chúng tôi khuyên bạn nên truy cập Trang Web thường xuyên để xem phiên bản hiện tại cũng như các phiên bản trước đó của Điều Khoản.

1. Chính Sách Bảo Mật

Hiện Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi có trên một trang riêng. Chính Sách Bảo Mật giải thích cho bạn cách chúng tôi xử lý thông tin về bạn. Bạn sẽ hiểu rằng thông qua việc bạn sử dụng Trang Web, bạn xác nhận việc xử lý thông tin này sẽ được thực hiện theo Chính Sách Bảo Mật.

2. Dịch Vụ

Trang web này cho phép bạn đặt đồng hồ báo thức, đặt đồng hồ hẹn giờ, bắt đầu đồng hồ bấm giờ, tạo một đồng hồ đếm ngược, tính số ngày giữa hai ngày dương lịch, xem giờ hiện tại, xem giờ địa phương ở thời điểm hiện tại trên khắp thế giới ("các dịch vụ").

Trang Web cho phép bạn đặt chuông báo thức, hẹn giờ và bắt đầu chạy đồng hồ bấm giờ (“dịch vụ”).

Bạn không được sử dụng dịch vụ này cho các mục đích phạm pháp.

3. Dịch Vụ Bên Thứ Ba

Trang Web có thể bao gồm đường dẫn đến các trang web, ứng dụng và nền tảng khác (sau đây gọi tắt là "Các Trang Web Được Liên Kết").

Chúng tôi không kiểm soát Các Trang Web Được Liên Kết và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung và tài liệu khác trên Các Trang Web Được Liên Kết. Chúng tôi cung cấp các đường dẫn này cho bạn để cung cấp chức năng hoặc dịch vụ trên Trang Web.

4. Cấm Sử Dụng và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền và có thể hủy ngang để truy cập và sử dụng Trang Web từ một thiết bị theo quy định của Điều Khoản.

Bạn không được sử dụng Trang Web cho các mục đích phạm pháp hoặc bị cấm. Bạn không được sử dụng Trang Web theo cách có thể vô hiệu hóa, gây thiệt hại hoặc can thiệp vào Trang Web.

Toàn bộ nội dung trên Trang Web bao gồm văn bản, mã, đồ họa, biểu trưng, hình ảnh, phần tổng hợp, phần mềm được sử dụng trên Trang Web (sau đây gọi tắt là "Nội Dung"). Nội Dung là tài sản của chúng tôi hoặc các nhà thầu của chúng tôi và được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ. Bạn đồng ý sử dụng tất cả bản quyền và các thông báo hoặc hạn chế riêng khác trong Nội Dung và bạn bị cấm không được thay đổi Nội Dung.

Bạn không được xuất bản, truyền, sửa đổi, sử dụng kỹ thuật đảo ngược, tham gia vào hoạt động chuyển nhượng, hoặc tạo ra và bán các sản phẩm phái sinh, hoặc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào bằng mọi cách. Việc bạn sử dụng Trang Web sẽ không cho phép bạn sử dụng Nội Dung bất hợp pháp và khi chưa được phép và đặc biệt là bạn sẽ không thay đổi các quyền hoặc thông báo riêng trong Nội Dung. Bạn chỉ được sử dụng Nội Dung cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào để sử dụng tài sản trí tuệ của chúng tôi trừ khi được quy định trong điều khoản này.

5. Tài Liệu Khác Của Chúng Tôi

Khi đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội Dung, bạn đang cấp quyền cho chúng tôi được sử dụng Nội Dung của bạn liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền được truyền, hiển thị công khai, phân phối, thực hiện công khai, sao chép, tái tạo và dịch Nội Dung; và công bố tên của bạn liên quan đến Nội Dung.

Không có khoản bồi thường nào được chi trả cho việc sử dụng Nội Dung của bạn. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải công bố hoặc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào mà bạn gửi và chúng tôi có thể xóa Nội Dung của bạn bất cứ lúc nào.

Khi đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội Dung, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền đối với Nội Dung của mình.

6. Miễn Trừ Một Số Trách Nhiệm

Thông tin sẵn có thông qua Trang Web có thể có chứa lỗi đánh máy hoặc không chính xác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự không chính xác và các sai sót này.

Chúng tôi không cam đoan về tính sẵn có, sự chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp và tính kịp thời của Nội Dung có trên và các dịch vụ có sẵn trên Trang Web. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành quy định, tất cả Nội Dung và dịch vụ đó được cung cấp trên cơ sở "như thực trạng". Chúng tôi từ chối tất cả cam đoan và điều kiện liên quan đến Nội Dung và các dịch vụ, bao gồm cả các cam đoan và điều khoản về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích nhất định.

Trong phạm vi tối đa theo quy định của luật pháp hiện hành và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, đặc biệt, trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại do mất việc làm, dữ liệu hoặc lợi nhuận, liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện Trang Web trong bối cảnh không thể hoặc chậm trễ trong việc sử dụng Trang Web hoặc các dịch vụ của Trang Web, hoặc do bất kỳ Nội Dung nào của Trang Web, hoặc phát sinh từ việc sử dụng Trang Web, dựa trên trách nhiệm theo hợp đồng và ngoài hợp đồng hoặc vì lý do khác.

Nếu cấm loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm trong một trường hợp cụ thể đối với các thiệt hại, cho dù có hậu quả hay ngẫu nhiên thì việc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đó sẽ không được áp dụng cho bạn.

7. Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và đảm bảo chúng tôi, nhà quản lý, giám đốc, nhân viên, đại lý và các bên thứ ba của chúng tôi không bị thiệt hại đối với mọi chi phí, tổn thất, phí tổn (bao gồm cả phí luật sư), trách nhiệm pháp lý liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang Web hoặc các dịch vụ của Trang Web, cũng như các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, việc bạn vi phạm Điều Khoản hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, hay bạn vi phạm pháp luật hiện hành. Chúng tôi có quyền nhận sự bảo vệ độc quyền và bạn sẽ phối hợp với chúng tôi trong việc xác nhận mọi biện pháp bảo vệ hiện có.

8. Chấm Dứt và Hạn Chế Quyền Truy Cập

Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang Web và các dịch vụ liên quan hoặc bất kỳ phần nào vào bất cứ lúc nào mà không thông báo trước.

9. Điều Khoản Khác

Điều Khoản được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ, ngoại trừ xung đột trong các quy định của pháp luật.

Ngôn ngữ chính của Điều Khoản và mọi thông tin liên lạc và tài liệu liên quan đến Điều Khoản sẽ bằng Tiếng Anh trừ khi có quy định khác. Nếu các bản dịch về điều khoản này được thực hiện cho mục đích tham khảo thì chỉ có bản gốc Tiếng Anh mới có hiệu lực của một hợp đồng và các bản dịch đó sẽ không có hiệu lực.

Không ngụ ý mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý giữa bạn và chúng tôi do Điều Khoản hoặc việc sử dụng Trang Web.

Không có điều gì trong Điều Khoản sẽ xúc phạm quyền của chúng tôi trong việc tuân thủ đề nghị hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cảnh sát và cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web.

Nếu bất kỳ phần nào trong Điều Khoản được xác định là không có hiệu lực hoặc không thể thi hành theo pháp luật hiện hành thì các điều khoản vô hiệu hoặc không thể thi hành đó sẽ được coi là được thay thế bởi các điều khoản hợp lệ và có thể thi hành, sẽ tương tự với bản gốc của Điều Khoản. Các phần và mục khác của Điều Khoản sẽ được áp dụng cho bạn và chúng tôi.

Điều Khoản cấu thành thỏa thuận đầy đủ giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Trang Web và Điều Khoản thay thế cho toàn bộ thông tin liên lạc và ưu đãi trước đó giữa bạn và chúng tôi, cho dù dưới hình thức điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản.

Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm các sự cố kỹ thuật, thiên tai, phong tỏa, cấm vận, bạo loạn, hành vi, quy định, pháp luật, hoặc lệnh của chính phủ, hành động khủng bố, chiến tranh hay bất kỳ lực lượng nào khác.

Trong trường hợp tranh cãi, yêu cầu, khiếu nại, tranh chấp hoặc nguyên nhân hành động giữa chúng tôi và bạn liên quan đến Trang Web hay các vấn đề liên quan khác hoặc Điều Khoản, bạn và chúng tôi đồng ý sẽ cố gắng giải quyết các tranh cãi, yêu cầu, khiếu nại, tranh chấp hoặc các nguyên nhân hành động bằng con đường đàm phán thiện chí. Trong trường hợp đàm phán không thành công thì sự việc này sẽ được giải quyết bởi các tòa án quận nơi công ty chúng tôi được thành lập.

10. Khiếu Nại

Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết mọi khiếu nại về Điều Khoản. Nếu bạn muốn khiếu nại về Điều Khoản hoặc các quy tắc của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Chúng tôi sẽ hồi đáp khiếu nại của bạn ngay khi có thể và trong mọi trường hợp, trong vòng 30 ngày. Chúng tôi hi vọng sẽ giải quyết mọi khiếu nại được thông báo cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy khiếu nại của mình vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng thì bạn có quyền liên hệ với cơ quan bảo vệ tại địa phương.

Thông Tin Liên Hệ

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến hoặc thắc mắc của bạn về Điều Khoản. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng văn bản tại burakozdemir {@} protonmail (.) ch